Nieuws van het bestuur

Maart 2023

In de organisatie van De Witte Duif is er verandering en beweging. Angelie Graumans heeft haar werk binnen de kerngroep beëindigd. We willen Angelie bedanken voor al haar werk en inzet. Verder bleek de nieuwe opzet met een kerngroep niet goed te werken en daarom hebben we er voor alle helderheid voor gekozen om de kerngroep en het bestuur (van de Stichting) samen te voegen tot één bestuur. De huidige samenstelling van het bestuur vindt u terug in de ondertekening van dit bericht.
We wensen u een heel mooi voorjaar, een hele goede Pasen.
Arnold Faber (voorzitter), Isabella Branderhorst, Dick Min (penningmeester), Ineke Webbink, Johan Maat, Natascha Steenbreek, Huib Bakker en Roos van Swigchem.

Oktober 2022

De afgelopen periode is de kerngroep driemaal bij elkaar geweest. Zo langzamerhand begint zich een team te
vormen. Het is daarom ook des te jammer dat Corrie i.vm. een overvolle agenda heeft moeten besluiten haar
deelname aan de kerngroep te beëindigen. Ik wil Corrie via deze weg bedanken voor haar constructieve bijdrage.
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen te melden. Angelie coördineert in het vervolg de Duifjes terwijl Ineke
zich richt op het coördineren van de Duivenborrels.
De kerngroep heeft meerdere malen ruim aandacht besteed aan het aspect publiciteit. Over de vorm, stijl in
relatie voor wie geschreven wordt, zijn er verschillen van inzicht. In deze discussie heeft Angelie het besluit
genomen om haar werkzaamheden m.b.t. de publiciteit neer te leggen. We bedanken haar voor al de inzet die ze
de afgelopen jaren voor de publiciteit heeft verricht. Inmiddels heeft Roos van Swigchem zich bereid verklaard om de
coördinatie van de publiciteit op zich te nemen. We zijn blij met deze versterking.

April 2022

Als bestuur van de Witte Duif hebben we in februari plaats gemaakt voor een kerngroep met daarin een aantal nieuwe mensen. Omdat een stichting een bestuur moet hebben, blijft het bestuur wel bestaan, formeel eindverantwoordelijk
voor alles wat er gebeurt. Maar het zal meer op afstand komen. Met een kerngroep in het centrum van de Witte Duif willen we ons sterker vanuit de basis laten inspireren door al in een vroeg stadium ideeën met elkaar te delen. De kerngroep bestaat uit: Angelie Graumans, Arnold Faber, Corrie de Geeter, Ineke Webbink, Isabella Branderhorst, Johan Maat en Natascha Steenbeek. Wij zijn als bestuur een fijn team geweest waarin we elkaar goed aanvulden in
kwaliteiten. En rond de zomer hebben we Ineke Webbink al hartelijk begroet als aspirant lid. Vanaf toen heeft zij met ons meegedacht. We hopen van harte dat de kerngroep met evenveel plezier zal samenkomen als wij de afgelopen
vijfeneenhalf jaar hebben gedaan.
.
We hadden eerder al besloten dat het goed zou zijn om voor communicatie en publiciteit optimaal gebruik te maken van bestaande persoonlijke contacten. We hebben die taken in de nieuwe opzet ondergebracht in een nieuwe werkgroep ‘Communicatie en Financiën’. Huib en Dick worden lid van deze nieuwe werkgroep. Dick blijft dus verantwoordelijk voor de financiën van de Witte Duif en hij zal daar af en toe verslag van doen in de kerngroep. Johan draagt zorg voor een goede afstemming van alle publiciteit. Zo hopen we naast de vernieuwing een goede continuïteit te waarborgen. Met deze nieuwe verfrissende start zien we de toekomst van de Witte Duif met veel vertrouwen tegemoet.
We wensen iedereen een gezegend Pasen toe.

Oktober 2021

Wat fijn dat we als Witte Duif eindelijk weer mooie dingen kunnen ondernemen. We waren al voorzichtig begonnen met een Duifje op 4 juli met het indrukwekkende thema ”De vreugde van samen” en we hebben twee hele gezellige borrels gehad, heerlijk in de tuin, op 14 juli en 25 augustus.
De voorbereidingen voor een volgend Duifje zijn in volle gang. En dan is ook van start gegaan het prachtige project: het muziektheater “As it is in heaven”. Het is zo mooi dat er zoveel mensen aan meedoen en ook dat er extra aanmeldingen zijn gekomen door de uitnodiging in de krant. Waar we heel blij mee zijn is dat we in de Dorpskerk kunnen repeteren. De laatste periode is er duidelijk verbetering gekomen in de relatie tussen de Witte Duif en de
Protestantse gemeente. Twee bestuursleden van de Witte Duif hebben zich intensief beziggehouden met de beroepingscommissie van de nieuwe predikant en de beleidscommissie van de Protestantse gemeente. Er zijn in het afgelopen jaar regelmatig gesprekken gevoerd tussen leden van de Witte Duif en de Protestantse gemeente, waarin ruimte werd gegeven voor discussie en het respect voor elkaar groeide. Dit was mogelijk mede dankzij het herstellende werk van de interim predikant van de Protestantse gemeente, ds. Roel Knijff. Uiteindelijk heeft er een gesprek plaats gevonden van het hele bestuur van de Witte Duif en de Protestantse Gemeente, waarin we elkaar goed konden vinden en het gevoel kregen dat we samen verder kunnen werken aan een goede toekomst. Natuurlijk is nog lang niet alles opgelost, maar het begin is er!
Na alle coronaperikelen mogen en kunnen we gelukkig weer veel meer met elkaar gaan ondernemen. Wel zullen we weer moeten wennen, er is een gevoel van elkaar gemist hebben, dus wordt het een soort van nieuwe start. Op naar een nieuwe, gezamenlijke toekomst!

Mei 2020

We hebben onze 2de vergadering via de computer gehad. We kregen dit keer gezelschap van ds Roel Knijff. Hij had voorstel geformuleerd als handreiking in het proces van toenadering tussen Witte Duif en protestants Castricum. Het werd echt een vorm van brainstormen zonder verdere besluiten.
Het belangrijkste is dat iedereen van harte wenst dat alle positieve krachten gebundeld zullen worden in de toekomst. Gezocht wordt nu naar de beste stappen om daar te komen. Het was een gesprek in de sfeer van Pinksteren: geloven vanuit en zoeken naar de kracht van vuur die ons samen bezielt… We vonden het nog te vroeg – en te laat op de avond – om verder nog stil te staan bij de toekomst van onze activiteiten. We moesten nog even afwachten hoe het beleid rond het virus zich zou ontwikkelen. Maar binnenkort willen we bekijken wat we wél zouden kunnen gaan doen nu er duidelijke versoepelingen mogelijk zijn. Ook willen we dan kijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de gesprekken met de Protestantse Gemeente. Hoe kijken we samen tegen onze toekomst aan?

Onderling contact:

Op verzoek is de contactlijst van sympathisanten van de Witte Duif aangevuld met
adresgegevens. Wie dat wil kan daarmee gemakkelijk anderen vinden om even te bellen, te
mailen of een kaartje te sturen. Van harte aanbevolen.
De lijst moeten we vanwege de privacy vertrouwelijk houden en gaat alleen naar wie op de
lijst staat.
We kregen het verzoek om een keer een video ontmoeting te organiseren. Arnold zal dat
oppakken en wanneer er een moment is afgesproken dan gaat er een mail rond met
instructies.

April 2020

Onverwacht is alle leven ingrijpend veranderd.
Onverwacht valt er heel veel stil.
Onverwacht een uitputtende strijd om leven.
Onverwacht is er een opeenstapeling van niet-weten hoe het morgen zal zijn.
Onverwacht is er afscheid van leven zonder warmte…
Onverwacht ging het gerucht van opstanding en nieuw leven rond.
Onverwacht werd de regenboog weer teken van onstuitbare hoop.
Steeds opnieuw, onverwacht verwacht overwint hoop en vertrouwen het van twijfel en onzekerheid. Het leek ons goed om in deze dagen voor Pasen een nieuwbrief uit te sturen. Nieuws over activiteiten is er niet. Alle nieuws is anders dan we gewend waren. We reiken jullie en elkaar daarom iets van Pasen aan in de hoop dat dit ook een kleine bijdrage is aan leven ‘vanuit de opstanding’.

December 2019

Meedenken
Met z’ n vijven (Arnold, Dick, Huib, Isabella en Johan) komen we elke maand een keer bij elkaar. We bespreken dan de lopende activiteiten van ‘de Witte Duif’ en we maken nieuwe plannen. Het lijkt ons leuk om in het nieuwe seizoen onze vergaderingen meer open te gaan stellen voor iedereen die met ons mee wil denken. We zullen dus mensen uit gaan nodigen om bij bepaalde thema’s aan te schuiven. Maar laat het vooral ook aan ons weten wanneer je ons op een bepaald onderwerp van input zou willen voorzien.
Contactenlijst
‘De Witte Duif’ staat voor ontmoeting met creatieve en muzikale accenten en Christelijke spiritualiteit. We doen dit samen met veel sympathisanten en donateurs. Het lijkt ons handig om een lijst van namen en contactgegevens op te stellen zodat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden. In januari hopen we dit rond te maken.
Dorpskerk
Er is een twee-aan-twee gesprek geweest tussen twee van ons en twee leden van de Kerkenraad van de Protestantse gemeente Castricum (PGC). Als eerste is hier uitgekomen dat we als Witte Duif weer gebruik mogen maken van de gebouwen van de PGC. Daardoor kunnen we één van de twee uitvoeringen van ‘de Messiah.nl’ in de Dorpskerk doen.
Daar zijn we heel blij mee. In januari zullen we het gesprek vervolgen.

Vanuit de Witte Duif wensen we je fijne feestdagen en een heel goed begin van het nieuwe jaar!

December 2018

Het leek ons in september goed om naast de vele activiteiten in de week iedere maand één extra moment van ontmoeting te hebben: afwisselend een ‘Duifje’ en een ‘Duivenborrel’. Vooral goed voor iedereen die graag alles van te voren in de agenda vastlegt. Maar het is goed om ook flexibel te blijven.

September 2018

Op de 1ste zondag in september zijn we als bestuur uitvoerig bij elkaar geweest. We vonden het belangrijk om in alle rust samen terug- en vooruit te zien. Enkelen van ons gingen ook naar de vieringen in de abdij van Egmond. Dick Min is als vriend van de abdij direct bij de vieringen betrokken.
Terugblik en evaluatie
We zien dat er in de afgelopen periode heel wat is ontwikkeld. Vooral de uitvoering van de Mattheus Passie vormde een hoogtepunt in deelname van jong en oud en in een groot publiek waarvoor de kerk te klein bleek. De plekken van ontmoeting blijken fantastisch te zijn. In Limmen eerst de kerk en dan (meestal buiten) een maaltijd. Voor het oefenen een prachtige ruime aula van het Clusius. Het is boven alle verwachting. Het afgelopen seizoen begon met de hoop op harmonieuze samenwerking met de Protestantse gemeente. We vinden het heel jammer dat dat, ook ondanks de inzet van vistatoren, niet is gelukt. Er is nu een periode waarin ieder z’n eigen weg gaat. Daarbij is afgesproken dat er voor iedereen positieve ruimte moet zijn om aan alle activiteiten deel te nemen, ongeacht wie het organiseert. Als bestuur juichen we deelname aan activiteiten van kerkelijke gemeente én Stichting nog steeds toe, in de hoop dat dit een bijdrage is naar een harmonieuze relatie.
Begin 2018 zijn er na raadpleging van de achterban nieuwe activiteiten opgezet. Naast de muzikale activiteiten (musical, passie, koor) kwam er aparte aandacht voor het spirituele (‘Duifjes’) en het sociale (‘Duivenborrel’). Er is een plezierige vriendschappelijke sfeer. Dat is heel positief.
Vooruitzien en inspiratie
We vonden het belangrijk om op deze zondag elkaar te inspireren. Door het jaar heen gaat de meeste aandacht uit naar wat zich aandient. Allerlei zaken besluiten we dan ad hoc. In rust elkaar ontmoeten met alle ruimte voor bezinning en creativiteit lukt dan minder goed. Het was heel verrijkend om daar nu wél alle ruimte voor te hebben. Natuurlijk moesten we ook wel stilstaan bij het nieuwe seizoen. We constateerden dat het heel belangrijk blijft ‘dat we ons gezicht goed laten zien’. Website, nieuwsbrief en publiciteit in de plaatselijke krantjes ondersteunen dat. Dat zetten we graag voort.
Uit de enquête in februari liggen nog suggesties die we nog niet hebben kunnen uitwerken. Die hopen we nog verder op te pakken. We zouden zoveel mogelijk anderen vanuit onze achterban daarvoor willen inschakelen. Een belangrijke vraag is voor ons ook hóe we alles organiseren. Op deze zondag kwamen we daar niet meer aan toe. Maar we hopen daarover suggesties uit te werken en met iedereen te kunnen bespreken. Na afloop konden we heel voldaan terugzien op ons samenzijn. Tenslotte waren we ook heel blij dat aan het eind van de dag het bestuur weer compleet was.

Een nieuw seizoen, een nieuw bestuur
Afscheid Anouk, welkom aan Johan
Aan het begin van het derde seizoen van De Witte Duif hebben we besloten om het bestuur enigszins te
wijzigen. Anouk Schagen is enige maanden geleden verhuisd naar Alkmaar en is toen gestopt met haar werk als
secretaris en bestuurslid. We hebben Johan Maat gevraagd om Anouk te vervangen als secretaris. We zijn heel
blij dat hij heeft toegestemd. We zijn daarmee als bestuur weer op volle sterkte! Verder zijn Isabella en Huib van
positie gewisseld. Dat betekent dat vanaf 2 september Isabella voorzitter is van De Witte Duif. Huib heeft haar taak
als vicevoorzitter overgenomen.

Februari 2018

Sinds de laatste Nieuwsbrief van november is er veel gebeurd met de Witte Duif, leuke maar ook minder leuke dingen.
Het hoogtepunt was zonder meer de uitvoering van de Kerstcantate “De Verhalen” op 22 december in de Protestantse Kerk in Limmen. Het was bijzonder om dit met zoveel mensen (koor, projectkoor en musici) samen te kunnen doen, het was voor het publiek en uitvoerenden een hartverwarmende ervaring!
Dat hartverwarmende hadden we als bestuur wel nodig, want de maand ervoor waren we terecht gekomen in een onverwachte en verdrietige aanvaring met de kerkenraad van de PKC. De kerkenraad heeft besloten dat De Witte Duif de gebouwen van de PKC niet meer mag huren. Na enige gesprekken is overeen gekomen dat De Witte Duif en de PKC voorlopig zoveel mogelijk hun eigen weg zullen gaan. Beide partijen hebben overigens wel uitdrukkelijk verklaard dat iedereen van harte welkom is bij de activiteiten van De Witte Duif en de PKC. We zijn het erover eens dat iedereen zich volledig vrij moet voelen om mee te doen met alles wat hij/zij plezierig, inspirerend of belangrijk vindt, ongeacht wie het organiseert.
Het plan voor komend jaar is om vooral samen (nieuwe) projecten op te starten en uit te voeren. Als bestuur van de Witte Duif hebben we heel wat plannen voor 2018, maar voordat we hier actie op ondernemen willen we heel graag met elkaar in gesprek over wat de verwachting en wensen zijn voor komend jaar. Om daarachter te komen organiseren we op 18 februari een bijeenkomst in “Ons Huis” in Limmen, verderop kun je hier meer over lezen. Wat we in ieder geval willen gaan doen is een speciaal muzikaal project voor Pasen, de “Matteuspassie”. De “Matteuspassie” zal worden uitgevoerd door het koor van de Witte Duif, aangevuld met musici en een speciaal voor de gelegenheid te formeren Projectkoor. Ook hierover lees je verderop meer. Verder zullen we in mei beginnen met repetities voor de musical “Maria, de kracht van de liefde”.

April 2017

Een nieuwe werkgroep
Er is een werkgroep PR gevormd, bestaande uit Johan Maat, Jans-Margriet Boersma en Angelie Graumans. Zij werken mee aan de nieuwsbrief en verzorgen op dit moment de PR van de musical. Zij schrijven stukjes in de plaatselijke kranten, in de kerkbladen van alle kerken in de omgeving, en op de websites van de Witte Duif, en de diverse gemeenten/parochies van de PKN, Evangelische Gemeente, RK kerk en de oud-katholieke kerk. Ook verzorgen zij het verspreiden van posters en flyers, maken zij het programmaboekje en regelen zij de verkoop van de toegangskaarten voor de musical. Kortom, ze verzetten een indrukwekkende hoeveelheid werk. Het bestuur is ze daar buitengewoon dankbaar voor!
Financiën en beleidsplan
Op 19 februari 2017 hebben we als Stichting De Witte Duif Castricum een aanvraag gediend voor verkrijging van de ANBI status. We hopen nu binnen enkele weken een positieve reactie van de Belastingdienst te ontvangen. Eén van de eisen van de Belastingdienst is het plaatsen van bepaalde informatie op de website, waaronder ons beleidsplan, onze begroting, de statuten van onze stichting, en onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Al deze informatie is nu op onze website te vinden onder het kopje “Informatie stichting”.

December 2016

Beleidsplan
Het schrijven van een beleidsplan dat recht doet aan onze ideeën en opvattingen blijkt geen eenvoudige opgave. In onze bestuursvergaderingen hebben we hier meerdere malen intensief aandacht aan besteed en gelukkig maken we vorderingen. De contouren beginnen zich af te tekenen. De definitieve versie verwachten we binnenkort klaar te hebben en zult u dan op onze website kunnen lezen. Om u alvast een indruk te geven noemen we hierbij onze belangrijkste doelstellingen:

  • het bevorderen, ondersteunen en organiseren van muzikale, creatieve en andere culturele
    activiteiten in Castricum vanuit christelijk perspectief
  • gemeenschapsvorming waarbinnen persoonlijke talenten de kans krijgen zich te uiten en te ontwikkelen
  • bruggen slaan tussen jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, christelijk en niet-christelijk.
  • samenwerking met kerken en andere religieuze organisaties
  • open staan naar de samenleving

Oktober/november 2016

Eigen logo
Als Stichting ‘de Witte Duif’ hebben we inmiddels een eigen logo dat is ontwikkeld door drukkerij RAD uit Dordrecht. We zochten naar eenvoud en stijl en we zijn zeer tevreden met het resultaat. We hopen dat het logo in de toekomst op veel plaatsen te zien zal zijn.
Bestuur
In de afgelopen weken ging onze aandacht vooral uit naar het mogelijk maken en opstarten van de musical. Maar tussendoor hebben we ook aan ons beleidsplan gewerkt. Het beleidsplan moet helder uitleggen waar we voor staan en wat we willen bereiken. Het beleidsplan is ook nodig om de zgn. ANBI status te kunnen aanvragen (de ANBI status is onder meer nodig om donateurs in de gelegenheid te stellen hun gift aan ons van de belasting af te kunnen trekken).
De directe aanleiding voor het oprichten van de stichting was om musicals en andere muzikale projecten te kunnen organiseren. Maar in de toekomst willen we ook andere activiteiten in religieuze sfeer gaan ontplooien, zoals nieuwe, zingevende projecten die groepen verbinden en tegenstellingen overbruggen. We denken dat daar juist in deze tijd veel behoefte aan bestaat.
In dit verband is het leuk om te melden dat onze eerste musical bijzondere aandacht heeft voor wat er kan spelen en mis kan gaan binnen families en tussen generaties, culturen en religies. En ook hoe dat vervolgens kan worden opgelost en er verzoening kan worden bereikt.
Contact met de Protestantse Kerk Castricum
In de afgelopen weken hebben we een aantal gesprekken gehad met het dagelijks bestuur van de kerkenraad van de Protestantse Kerk Castricum. Die gesprekken waren positief en constructief. De Protestantse Kerk Castricum ondersteunt ons van harte in het organiseren van de musical ‘Jozef’. We hopen samen dat de musical zal bijdragen aan het herstel van de eenheid van de Protestantse gemeente. De Protestantse Kerk Castricum is overigens geen mede‐organisator van de musical, maar faciliteert de musical door de Maranathakerk voor een coulant bedrag aan ons voor repetities en uitvoeringen te verhuren.
Financiën
We zijn heel blij met de donaties die wij tot nu toe hebben ontvangen. We zijn er nog niet, maar we hebben voldoende geld om van start te gaan met de musical en de Maranathakerk te kunnen huren. Een aantal kosten zijn uiteraard nu nog niet bekend. Zodra het financiële plaatje duidelijk is zullen we dat melden. We zullen ook jaarlijks onze balans van kosten en baten publiceren. Donaties (of toezeggingen) blijven zeer welkom!

Oktober 2016

Nul-nummer van de nieuwsbrief
Als Stichting willen we open en transparant zijn. We willen iedereen die geïnteresseerd is graag regelmatig informeren over alle nieuwe plannen, ideeën en activiteiten. Het e-mailadres van de Stichting is: info@dewitteduifcastricum.nl. Aan de nieuwe website wordt nog hard gewerkt maar je kunt al een kijkje nemen: www.dewitteduifcastricum.nl. Via de nieuwsbrief willen we iedereen graag verder informeren. Ook hopen we in de toekomst via kerkbladen en huis-aan-huis krant van ons te laten horen. Je kunt je op de nieuwsbrief abonneren door een mailtje te sturen aan de Stichting. Je kunt ook Anouk Schagen bellen.
Donateurs
Direct nadat we een eigen rekeningnummer bekend konden maken kwamen de eerste giften al binnen. We zijn alle gevers zeer dankbaar. Het sterkt ons ook in het vertrouwen dat veel mensen ons willen ondersteunen. We zijn bezig met de aanvraag van de zgn. ANBI status. Dat betekent dat giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Wie voor een bijdrage wil wachten tot de ANBI status definitief is toegekend kan alvast wel een toezegging doen. Een oezegging kun je doorgeven via de mail. Je kunt ook Dick Min bellen: 072 5065 226. Wanneer de ANBI status is verleend zal hij je daarvan bericht sturen.
‘Vrienden’ van Stichting ‘de Witte Duif’
De ‘Stichting’ heeft een klein dagelijks bestuur en voor de praktische uitwerking hopen we op veel enthousiaste
vrijwilligers. Geef je op als ‘Vriend’ wanneer je wilt meedenken of meehelpen. We horen daarbij graag wie zich beschikbaar wil stellen voor ondersteunende activiteiten. Zodra de eerste activiteiten zich concreet aandienen hebben we veel praktische hulp nodig. Het is belangrijk een netwerk te bouwen van goede contacten naar de gemeente Castricum, naar mogelijke subsidiegevers en sponsoren. Een goede publiciteit is ook van groot belang. Laat weten of je Vriend van onze Stichting wilt worden en wat je wensen en mogelijkheden zijn om je actief in te zetten.